Skontaktuj się z nami: +48 883 994 565

 

Piansport – Polski Producent Radości dla Każdego Dziecka!

Mechanizm sklepu wykorzystuje znaczniki kontekstu cookies zgodnie z Polityką Prywatności Piansport Sklep.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania sklepu internetowego dostępnego po adresem http://www.piansport.com oraz świadczenia i korzystania z Usług sklepu internetowego. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Piansport s.c. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy. Z uwagi na szeroki i zróżnicowany asortyment, oraz indywidualne podejście do każdego klienta niniejsza witryna internetowa ma charakter informacyjny i stanowi zaproszenie do negocjacji. 

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień.

 I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego.
1.3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem www.piansport.com
1.4. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz składanie Zamówień. 
1.5. Kupujący – Użytkownik składający Zamówienie.
1.6. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w sklepie internetowym na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze sklepu internetowego. 
1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego. Regulamin jest dostępny pod adresem www.piansport.com
1.8. Sprzedający – Piansport s.c. Klupś Roman Klupś Marcin, z siedzibą w Luboniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, 62-030 Luboń. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 781-10-10-125.
1.9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.). 
1.10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
1.11. Towar – produkt znajdujący się w ofercie sklepu internetowego.
1.12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procesu rejestracji.
1.13. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
1.14. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego.
1.15. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług sklepu internetowego na podstawie Umowy.
1.16. Piansport s.c. Klupś Roman Klupś Marcin, z siedzibą w Luboniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 18, 62-030 Luboń. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 781-10-10-125.
1.17. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
1.18. Zamówienie – Usługa polegająca na złożeniu zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem sklepu internetowego.

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika,
2.1.2. zasady składania Zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego,
2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą sklepu internetowego, w rozumieniu UODO.
2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2.3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez sklep internetowy oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
3.1.1. połączenie z siecią Internet, 
3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
3.1.4. przeglądarka umożliwiająca obsługę oprogramowania CSS i Javascript. 
3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Użytkownika w celu prowadzenia statystyki sklepu internetowego oraz wprowadzania usprawnień.

 IV. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.
4.2. W celu utworzenia Konta w sklepie internetowym Użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia Formularza rejestracyjnego i podania Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, Adresu poczty elektronicznej, daty urodzenia, adresu dostawy.
4.3. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
4.3.1. podane w nim informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
4.3.2. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
4.3.3. podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich.
4.4. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą pomyŚlne ukończenie procesu rejestracji w sklepie internetowym.
4.5. Po pomyślnym dokończeniu procesu rejestracji, Usługodawca utworzy w sklepie internetowym Konto Użytkownika z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w procesie rejestracji jako Loginu. 
4.6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o braku możliwości utworzenia Konta użytkownika, jeśli podany Adres poczty elektronicznej jest zajęty. Użytkownik zobowiązuje się do podania innego Adresu poczty elektronicznej. 
4.7. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana na czas nieokreślony z chwilą otrzymania potwierdzenia o pomyślnym ukończeniu procesu rejestracji przez Użytkownika.
4.8. Konto Użytkownika w sklepie internetowym zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik jest zobowiązany dokonać ich aktualizacji w przypisanym mu Koncie Użytkownika.
4.9. Logowanie do sklepu internetowego odbywa się z wykorzystaniem Adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi. Usługodawca zaleca okresową zmianę hasła dostępu do Konta oraz niepodawanie hasła osobom trzecim i przechowywanie go w miejscu niedostępnym osobom postronnych.
4.10. Adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany Adres poczty elektronicznej będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług i realizacją procesu Zamówienia.
4.11. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, zawartej z Usługodawcą Umowy, na mocy oświadczenia przesłanego Usługodawcy w sposób określony w pkt. 12.10.1, 12.10.2 lub 12.10.4 Regulaminu, podając w tym celu co najmniej następujące Dane osobowe: imię i nazwisko oraz Adres poczty elektronicznej. W przypadku otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca usunie Konto Użytkownika. Złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej nie skutkuje anulowaniem Zamówień złożonych przed datą rozwiązania Umowy, które nie zostały zrealizowane.

 V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Realizacja Zamówień jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Zamówienia w sklepie internetowym mogą być składane wyłącznie przez osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5.3. Złożenie Zamówienia w sklepie internetowym jest możliwe za pośrednictwem Konta, a także bez dokonywania rejestracji w sklepie internetowym.
5.4. Kupujący jest zobowiązany do każdorazowego podania adresu dostawy Towaru w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Konta. Pozostałe Dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia są gromadzone w ramach Konta, a ich aktualność powinna zostać zweryfikowana przez Kupującego. 
5.5. Kupujący składający Zamówienie bez dokonywania rejestracji w sklepie internetowym jest zobowiązany do podania Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, Adresu poczty elektronicznej, adresu dostawy Towaru, numeru telefonu kontaktowego.
5.6. Kupujący, składając Zamówienie oświadcza, że:
5.6.1. podane informacje, w tym Dane osobowe, dotyczące Kupującego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
5.6.2. podane informacje, w tym Dane osobowe, nie naruszają praw osób trzecich,
5.6.3. jest uprawniony do złożenia Zamówienia.
5.7. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedający prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia zawierającą w szczególności informacje w zakresie rodzaju zamówionych Towarów, cen i zasad ich uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia, a także link  do treści niniejszego regulaminu.
5.8. W przypadku chwilowej niedostępności Towaru objętego Zamówieniem w magazynie Sprzedającego, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o stanie Zamówienia poprzez przesłanie informacji na Adres poczty elektronicznej Kupującego lub w formie telefonicznej. Kupujący jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zamówienia, w tym do anulowania Zamówienia.
5.9. Jeżeli Kupujący jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jest zobowiązany do przesłania informacji na Adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub poinformowania Sprzedającego w formie telefonicznej o konieczności wystawienia faktury. W przypadku pozostałych Kupujących faktura będzie wystawiana na ich żądanie.

 VI. CENY TOWARÓW

6.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego są podawane w złotych polskich oraz opcjonalnie USD i EUR wg. kursu NBP obowiązującego w dniu zakupu i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu.
6.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia.
6.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
6.4. Koszty wysyłki zamówionego Towaru ponosi Kupujący, zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie http://www.piansport.com. Cennik określa dodatkowo sposób dostawy Towaru z kategorii meble przedszkolne, place zabaw oraz sprzęt sportowy których faktyczny koszt dostawy ustalany jest z Kupującym indywidualnie.
6.5. Koszty wysyłki Towaru z kategorii wyroby z pianki, rehabilitacja i piłki piankowe zwiększają podaną w sklepie cenę sprzedaży Towaru tak, że w konsekwencji końcowa cena sprzedaży Towaru stanowi sumę ceny Towaru podaną w sklepie internetowym oraz kosztów wysyłki.
6.6. Koszty montażu i dostawy Towaru z kategorii meble przedszkolne, place zabaw oraz sprzęt sportowy ustalane są z Kupującym indywidualnie po otrzymaniu Zamówienia i zwiększają podaną w sklepie cenę sprzedaży Towaru tak, że w konsekwencji końcowa cena sprzedaży Towaru stanowi sumę ceny Towaru podaną w sklepie internetowym oraz kosztów montażu i dostawy ustalonych indywidualnie z Kupującym.

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I FORMA PŁATNOŚCI

7.1. Zamówiona przesyłka zostanie dostarczona na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie najpóźniej do 30 dni od złożenia przez Kupującego zamówienia.
7.2. W przypadku niemożliwości zrealizowania Zamówienia w terminie, o którym mowa w punkcie 7.1. Regulaminu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu poinformowania o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny oraz wskazaniem terminu realizacji Zamówienia.
7.3. Zamówienie jest realizowane na adres dostawy wskazany przez Kupującego podczas procesu składania Zamówienia w sklepie internetowym. Montaż Towaru z kategorii meble przedszkolne, place zabaw oraz sprzęt sportowy realizany jest w miejscu i terminie ustalonym z Kupującym po otrzymaniu Zamówienia.
7.4. Doręczenie zamówionego Towaru jest realizowane zgodnie z wyborem Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej Patron Service lub transportem własnym Sprzedającego.
7.5. Płatność za zamówione Towary następuje
a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy Patron Service,
b) przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy: Piansport s.c. Klupś Roman Klupś Marcin PKO BP 16 1020 4027 0000 1702 0294 6465 
c) płatność w systemie Paypal – dokonywana jest za pośrednictwem profesjonalnego systemu realizacji transakcji płatniczych on-line. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji,

VIII. REKLAMACJE

8.1. Sprzedający sprzedaje Kupującemu Towar wskazany w Zamówieniu, zgodny z opisem Towaru zamieszczonym w sklepie internetowym.
8.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 ¹ -556 ³ Kodeksu cywilnego.
8.3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące poszczególnych przesyłek.
8.4. Miejscem składania wszelkich reklamacji jest siedziba Sprzedawcy.
8.5. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie, w szczególności:

• faksem na numer 61 810 10 38 bądź drogą telefoniczną pod numerem 61 810 10 38 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora),
• drogą elektroniczną na adres: biuro@piansport.com,
• osobiście w siedzibie Sprzedawcy,
• na piśmie, przesyłając zgłoszenie reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy.
• wypełniając formularz zwrotu dostępny na stronie internetowej http://www.piansport.com

8.6. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowaną przesyłkę oraz dowód zakupu.
8.7. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w zakresie realizacji Usług.
8.8. Reklamacje w zakresie realizacji Usługi Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@piansport.com.
8.9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
8.10 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kc, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący ten otrzymał pierwszą przesyłkę. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
9.2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 kc, lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 kc także przy użyciu wzoru formularza. Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres Sprzedającego lub wysyłając je drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktu.
9.5. W przypadku złożenia przez Kupującego będącego  konsumentem w rozumieniu art. 22 kc oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać temu Kupującemu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9.6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
9.7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego  konsumentem w rozumieniu art. 22 kc o odstąpieniu od umowy, zwrócić temu Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty pakowania i dostawy przesyłki.
9.8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 kc w pierwszej transakcji, chyba że Kupujący ten wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kc nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
9.9. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 kc do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez tego Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.10 Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kc, obowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kc ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.
9.11. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu art. 22 kc, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9.12.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
.
X. DANE OSOBOWE

10.1. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w celu korzystania z Usługi (założenie Konta), Zamówienia Towarów, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
10.2. Zakres przetwarzanych Danych osobowych jest następujący: płeć, imię, nazwisko, adres dostawy, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu i data urodzenia.
10.3. W celu poprawnego złożenia reklamacji zakres Danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres do korespondencji, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu i numer klienta (w przypadku jego nadania).
10.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Użytkownika w sklepie internetowym, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień w sklepie internetowym, a także w celach statystycznych.
10.5. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkownika, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach sklepu internetowego. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
10.6. Usługodawca zapewnia całkowitą ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
10.7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania. Wgląd do Danych osobowych możliwy jest w siedzibie Usługodawcy.
10.8 Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta lub złożenia Zamówienia.
10.9. Adres poczty elektronicznej Użytkownika może być wykorzystywany przez Usługodawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do założenia Konta lub Zamówienia Towaru.
10.10. Użytkownik może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do założenia Konta lub Zamówienia Towaru.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

11.1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w sklepie internetowym nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
11.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w sklepie internetowym nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
11.3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
11.4. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie internetowej sklepu.
11.5. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku.
12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem www.piansport.com
12.3. Usługodawca na żądanie Użytkownika udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem punktu 12.5.
12.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem www.piansport.com oraz bezpośrednie poinformowanie Użytkownika.
12.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej sklepu internetowego.
12.7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, o których mowa w punkcie 12.6., są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.
12.8. Zmiany Regulaminu w zakresie cenników nie dotyczą umów zawartych przed dokonaniem zmiany cennika.
12.9. W przypadku określonym w punkcie 12.4. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy.
12.10. W celu podjęcia kontaktu z Usługodawcą, Użytkownik może skorzystać z następujących form, według własnego uznania:
12.10.1. pisemnie na adres Usługodawcy,
12.10.2. mailowo na Adres poczty elektronicznej: biuro@piansport.com,
12.10.3. telefonicznie pod numerem 61 810 10 38,
12.10.4. za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej www.piansport.com.
12.11. Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 ¹ kc przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym między innymi przed mediatorem oraz sądem polubownym, a także skierowania sprawy, za zgodą obu stron, do stałego polubownego sądu konsumenckiego działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
12.12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa. Bez względu na prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny każde zamówienie objęte jest 24-miesięczną gwarancją producenta, a w przypadku placów zabaw i elementów z belek drewnianych dodatkową 5-letnią gwarancją na zjeżdżalnie, i 10-letnią gwarancją na impregnację.

Właścicielem serwisu PianSport.com i PianSport sklep internetowy oraz podmiotem odpowiedzialnym za obsługę i realizację zamówień jest:

Piansport s.c.
ul. Powstańców Wielkopolskich 18
62-030 Luboń
woj. wielkopolskie

NIP 781-10-10-125

tel / fax +48 61 8101038
mobile +48 602 459 339
email: biuro@piansport.com

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz publikacja zawartych na stronie treści, zdjęć i grafik bez zezwolenia jest zabronione.
Treść i grafika chronione są przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Wszelkie prawa zastrzeżone  © Piansport s.c.